Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Podrobnosti

Poslaním projektu „Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy“ je oživenie jedinečného areálu židovských rituálnych stavieb na Mlynskej ulici v Bardejove. Vďaka nákladnej rekonštrukcii a reštaurovaniu synagógy vznikol viacúčelový reprezentatívny priestor. Hlavná sála budovy má byť miestom konania výstav, koncertov, konferencií alebo prednášok. Práve expozícia na ženskej galérii má približovať dejiny bardejovskej židovskej komunity. Ďalšie možnosti využitia ponúka nádvorie synagógy. Dlhodobou prioritou je prepojenie všetkých stavieb areálu, otvorených plôch a pamätníka holokaustu do kompaktnej zóny svetového kultúrneho dedičstva. Tá má slúžiť potrebám obyvateľov Bardejova a prispieť k rozvoju kultúrneho turizmu.

V rámci projektu obnovy boli v interiéri synagógy realizované nasledovné práce:

V exteriéri synagógy a jej nádvorí boli vykonané tieto zásahy:

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov projektu: Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy
Prijímateľ: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
Kód programu: SK05
Číslo projektu: CLT01001
Termín realizácie: január 2015 – apríl 2017
Celkový rozpočet: 764 357 EUR
Výška projektového grantu: 649 703 EUR
Spolufinancovanie prijímateľom: 114 654 EUR

Členovia projektového tímu prijímateľa:
Mgr. Martin Kornfeld, koordinátor projektu
Ing. Peter Schwarz, stavebný dozor
Ing. Daniela Glöckner Švajdová, ekonómka projektu
Mgr. Peter Hudák, PhD., manažér pre publicitu projektu
Architekt a odborný garant projektu:
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
Zhotoviteľ reštaurovania a obnovy Starej synagógy:
Restauro, s.r.o. [Tomáš Lupták, akad. sochár]
Zodpovední reštaurátori:
Mgr. Peter Gomboš, akad. maliar
Tomáš Lupták, akad. sochár
Zhotoviteľ rekonštrukcie budovy zaniknutého rituálneho bitúnka:
Pavličko, s.r.o. [Jozef Pavličko]
Štátny pamiatkový dohľad:
Krajský pamiatkový úrad v Prešove [Ing. Peter Glos]
Externý finančný manažment:
Baten & Partners Slovakia, s.r.o. [Ing. Michal Pálka]
Dodávateľ výstupov publicity:
Ing. Pavol Hudák – turistika, informácie, služby [Ing. Pavol Hudák]

hlavná modlitebná sála / main prayer hall
hlavná modlitebná sála / main prayer hall
© Ján Krcho
« 1 of 17 »

Projekt bol schválený v rámci programu „SK 05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva“a je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.