Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Otvárací ceremoniál Starej synagógy

28. jún 2017, Bardejov – Stredajší večer v Bardejove bol venovaný spomienke na bývalých židovských susedov. Pred oslavou znovuzrodenia vzácnej pamiatky si desiatky obyvateľov a vzácnych hostísi v pamätníku holokaustu uctili životy nevinných obetí zvrátenej ideológie. Výbor pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove (ďalej len výbor) zveril pripomínanie si tragických udalostí spred 75. rokov do rúk študentov.

Najprv prečítali spomienkové texty a potom zapálili pamätné sviečky. Emotívnym zážitkom bola hebrejská pieseň Zabudnuté detstvo v podaní žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy pod vedením manželov Kmeťových. Hudobné vystúpenia zavŕšila skupina kresťanov rôznych vierovyznaní s posolstvom o pokoji zaspievanom v hebrejsko-slovenskom jazyku. Hodnotný kultúrny program obohatil príhovor veľvyslanca štátu Izrael v SR J.E. Zviho Avinera Vapniho. Odkaz Emila Fisha, zástupcu potomkov bardejovskej židovskej  komunity, v jeho neprítomnosti predniesla riaditeľka výboru Orit Stieglitzová. Aktívny záujem mesta Bardejov o uchovanie spomienky na židovskú komunitu tlmočil viceprimátor Vladimír Savčinský. Verejným prísľubom deklaroval, že budúci osud kotolne K-08 susediacej s pamätníkom holokaustu a Židovským suburbium bude smerovať k podpore ďalšieho rozvoja významnej časti svetového kultúrneho dedičstva. Mesto Bardejov už v minulosti prevzalo záväzok starostlivosti o pamätník, ktorý príkladne vykonáva prostredníctvom Kultúrno-turistického centra.

Ďalší krok na ceste k naplneniu spoločnej vízie predstavoval záverečný bod programu – slávnostný podpis zmluvy o obnove Budovy zhromaždenia medzi Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO), zastúpeným predsedom Igorom Rintelom, a Fondom židovského dedičstva v Bardejove, n.o., zastúpeným Orit Stieglizovou a Petrom Hudákom (miestna pobočka amerického výboru). Konkrétnym prejavom dlhoročnej snahy o obnovu kolektívnej pamäti bolo aj udelenie čestných vyznamenaní a ocenenie víťazov esejistickej súťaže pod gesciou výboru a Komunitnej nadácie Bardejov, do ktorej sa zapojili študenti Gymnázia sv. Jána Bosca ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, Súkromného gymnázia a Gymnázia Leonarda Stöckela. Každoročný nárast súťažiacich zdá sa súvisí s budovaním kladného vzťahu mládeže ku dedičstvu našich predkov. Pokračovaním spomienkového podujatia, ktorým prítomných brilantne previedla Marta Mochnacká, bol dlho očakávaný ceremoniál otvorenia Starej synagógy.

Projekt, ktorý pozostával z kompletného reštaurovania a rekonštrukcie 200-ročnej stavby, obnovy nádvoria a vonkajšieho oplotenia a výstavby zaniknutej budovy rituálneho bitúnka, trval viac ako dva roky. Bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vlastník areálu (ÚZŽNO) čiastočne prenechal prípravu prestížneho podujatia Bardejovčanom, členom občianskeho združenia Vita in suburbium.

Otvorenie synagógy malo komorný charakter. Úvod patril prezentácii krátkeho filmového dokumentu, ktorý spoločne s knihou a webovou stránkou mapoval premenu poškodenej Starej synagógy na reprezentačný a vzdelávací priestor. Na ich príprave sa aktívne podieľali niekoľkí Bardejovčania. Veď v budúcnosti má slúžiť miestnej komunite a rovnako sa podieľať na rozvoji kultúrneho turizmu. Ako poznamenal jeden zo vzácnych hostí Giora Solar (architekt, čestný občan Bardejova, člen výboru), na svete je mnoho krásnych synagógy, ale iba na tomto mieste je zachovaný kompletný súbor rituálnych stavieb. Viceprimátor mesta V. Savčinský vyzdvihol podobnosť medzi Židovským suburbiom a krakovskou židovskou štvrťou Kazimierz. Úvodné slová vďaky a potešenia patrili predsedovi ÚŽZNO I. Rintelovi, na ktorého myšlienky nadviazal izraelský veľvyslanec Z. A. Vapi, túžiaci sa do Bardejova opäť vrátiť. Jaroslav Mojžiš, riaditeľ Odboru grantov EHP a Nórska na Úrade vlády SR, vo svojom príhovore vyjadril pocit zadosťučinenia, že projekt priniesol oživenie klenotu medzi slovenskými pamiatkami.

Poslami židovskej kultúry sa počas večera stali hudobní hostia Peter Györi, duchovný Španielskej synagógy v Prahe a oceňovaná kapele Pressburger Klezmer Band. Spestrením programu bola slávnostná recepcia so špecialitami židovskej kuchyne. Atmosféru dotvorili priestory vyprázdnenej Budovy zhromaždenia, ktorá po desaťročiach viac nie je skladiskom. Obe budovy začnú  postupne slúžiť kultúrno-vzdelávacím aktivitám. Ich brány budú otvorené každému, kto má záujem realizovať sa v tvorivej oblasti.

Stará synagóga aj Budova zhromaždenia onedlho hostiť koncert klasickej hudby v rámci Kultúrneho leta Bélu Kélera a budú hlavnou témou Potuliek. Program Židovského suburbia musíme postupne spoločne naplniť obsahom. Podobne ako Boh vyformoval z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier život.

P.H.

« 1 of 2 »

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.