Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Starú synagógu navštívil izraelský expert na obnovu svetového kultúrneho dedičstva

V stredu 18. novembra 2015 navštívil Starú synagógu v Bardejove celosvetovo známy architekt a odborník na obnovu svetového kultúrneho dedičstva Giora Solar z Izraela. Jeho návšteva sa uskutočnila vďaka pozvaniu prijímateľa grantu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO) a Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva, ktorý založil a vedie bardejovský rodák Emil A. Fish.
G. Solar sa pripojil k členom projektového tímu počas pravidelného kontrolného dňa zameraného na postup vykonaných odborných prác v exteriéri a interiéri synagógy. Realizátorovi pamiatkovej obnovy Tomášovi Luptákovi, odbornému garantovi Jánovi Krchovi a zástupcom ÚZŽNO Petrovi Schwarzovci a Richardovi Dudovi na mieste vyjadril svoje pozitívne dojmy z obnovy vzácnej pamiatky a poskytol im cenné rady vychádzajúce z vlastných dlhoročných skúseností z Izraela, USA, Číny a ďalších krajín na európskom alebo africkom kontinente.
Počas jeho návštevy využil svoje privilégium čestného občana mesta a vystúpil na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, počas ktorého sa konala slávnosť pri príležitosti 15. výročia zápisu mesta na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (Židovské suburbium tvorí jeho integrálnu súčasť). G. Solar kladne zhodnotil doterajší priebeh projektu obnovy Starej synagógy a vyjadril sa k dvom aktuálnym zámerom radnice na prestavbu okolia Židovského suburbia – zóny svetového kultúrneho dedičstva. Mestu Bardejov ponúkol svoje odborné znalosti a vyjadril návrhy ako zlepšiť plán na vytvorenie tzv. Námestia času pred najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstvu.
Osobitnú pozornosť venoval projektu obnovy bývalej kotolne K-08 susediacej so Židovským suburbiom a Pamätníkom holokaustu. Vzhľadom na pozíciu v ochrannom pásme pamiatky svetového významu by jej budúce využitie malo smerovať k zvýrazneniu kultúrno-historických hodnôt prostredia viažuceho sa na predmetnú zónu. Prítomných volených zástupcov upozornil, že je potrebné citlivo zvážiť budúce využitie objektu a prioritne vytvoriť priestor pre kultúrne a vzdelávacie účely. Hlavným cieľom zámeru by malo byť vytvorenie jedinečnej mestskej časti, ktorá by slúžila potrebám lokálnej komunity a pre mesto by priniesla významné benefity v podobe nárastu kultúrneho turizmu. <ph>

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.